junio 27, 2012

Quiero retroceder el tiempo
y volver a tener 6 años.-

junio 14, 2012
-Back to basics-
--
Detox just to retox.-
AKDJSKDHSJKDGJSDJHSGDJSGKSHSKJDGJHSAGJHGSBLJDSKDHKJASGJHDGAJHSGDHJSAGDJADGASHDKJAWHEUQWYOISJDSKNCMZXCBHAGJDJSKJNKZCMXBZJHGJHGDHJGYUEGHAWSNDSMNCBXNCVHJSHDFKSDJÑSLXMEALTERALAGENTEQUESETOMATODOLITERALYNISIQUIERASETOMALAMOLESTIADEINTERPRETARAKSKJDSHDKJSDHJSVDBASHSHJGDJSHGDJHGAASHDKYWEUKIQOWPSMZMMCMXCBVMNB.